Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:

1.1. Szolgáltató adatai
Neve: Szófi-Fa Ker Kft
Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 2-4.
Adószáma: 27974467-2-42
A továbbiakban mint „Szolgáltató”.

1.2. Szolgáltató elérhetősége
Levelezési címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 2-4.
Mobil telefon: 06-70 / 944-8201
Vezetékes telefon: 06-1 / 414-1121
E-mail: info@budapestifatelep.hu
Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 7-16 óra között hívható.

1.2.1. Tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: EZIT Kft.
Cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Adószám: 23493474-2-41
EU közösségi adószám: HU23493474
Telefon: +36-1 / 700-4030
E-mail: info@cloud.hu
Weboldal: Cloud.hu

1.3. A Vásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (http://budapestifatelep.hu) a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSzF-et tudomásul veszi, illetve azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Általános Szerződési Feltételek célja:

Az Általános Szerződés Feltételei (ÁSzF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSzF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSzF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSzF 2016. július 23. napjától határozatlan ideig hatályos.

3. A szolgáltatás:

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

3.1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető, de megrendeléseket csak Magyarország területéről fogadunk el.

4. Szerződés létrejötte és módosítása:

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja.

4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése

Határidőhöz kötött szolgáltatás vásárlása esetében a szolgáltatás jóváhagyása után 14 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással, de legfeljebb a szolgáltatás nyújtását megelőző 3.napig.

4.3. Fizetési feltételek

Utánvéttel: a megrendelés végösszegét a vásárló a címére kiszállításkor fizeti a szállító cég munkatársa számára.
Előreutalás: a megrendelés végösszegét a vásárló a Szolgáltató által e-mailen elküldött bankszámlaszámra elutalja.

Amennyiben Vásárló egyszer megtagadja a megrendelt termék átvételét vagy elmulasztja azt, Szolgáltató dönthet úgy, hogy csak előre utalás esetén szállítja azt újra ki, vagy fogad el új megrendelést az adott Vevőtől.

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

5.1.1.
A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

5.1.2.
A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.1.3.
A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

5.1.4.
A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése
A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint a info@budapestifatelep.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

5.1.6. Határidőhöz kötött szolgáltatások
Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási/szállítási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szállítás/szolgáltatás ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti, amennyiben a késlekedés tényét a szolgáltató előre nem jelezte a vásárló felé.

5.1.7. Szállítási feltételek
A szállítás költsége a Vásárlót terheli, azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

5.1.8. Garanciális feltételek
A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazó által erre meghatalmazott képviselőjénél írásban kell bejelenteni: A Budapestifatelep.hu címére vagy e-mailen: info@budapestifatelep.hu. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a termék részletes adatait (például a hiba rövid leírását stb.),
az eladás időpontját,
reklamáció esetén a számlát minden esetben mellékelni kell.

A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát a Szolgáltató fenntartja magának. A jogos reklamációnak elismert termékeket a Szolgáltató a Vevő kérésére téríti, illetve új termékre cseréli.

5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.2.1.
Az vásárló adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

5.2.2.
A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése (előreutalás, utánvétes fizetés). A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből.

6. Reklamáció, panaszkezelés:

Reklamáció esetén az áru visszaküldésére csak előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Amennyiben a reklamáció jogos, kérésére az árut, kicseréljük vagy ellenértéket visszatérítjük. A visszaküldéshez kérjük mellékelni a számlát, valamint az ellenérték visszafizetésére szolgáló bankszámlaszámot, illetve címet, nevet és telefonszámot. Ezen adatok hiányában a visszaküldést nem áll módunkban figyelembe venni. A terméket eredeti csomagolásban, sérülésmentes állapotban kell visszajuttatni a Szolgáltató címére. Az áru visszaküldésének költségei a vevőt terhelik. Utánvéttel történő visszaküldést nem áll módunkban átvenni.

6.1. A felelősség korlátozása

A Budapestifatelep.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

Az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a malaverzum.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a budapestifatelep.hu áruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be. Egyedül a vásárló felelős a budapestifatelep.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a budapestifatelep.hu áruházban való vásárlásért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel. A Szolgáltató bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a budapestifatelep.hu áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de folyamatban lévő teljesítésre nem vonatkozik. A Szolgáltató bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a budapestifatelep.hu webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. A Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a budapestifatelep.hu áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásokért, téves adatokért nem vállalunk felelősséget. A megjelenített termék képek csak illusztrációként szerepelnek, és eltérhetnek a valóságtól. A kövek természetes anyaga és a csiszolásuk miatt azok színe és árnyalata eltérhet a képeken látottaktól. A weboldalon szerepelő képek szerzői jogvédelem alatt állnak, azok engedély nélküli felhasználását, módosítását a törvény bünteti.

Jogi rendelkezések:
A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket.
Az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza.
Az internetes vásárlásokra vonatkozó jogszabályok a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései tartalmazzák.
A sérelmi díjról az új PTK 2011. évi CXII. törvény 17. alcím rendelkezése alapján módosul.
Az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályairól a 2013. évi V. törvénykönyv XVI. fejezete rendelkezik.

Menü